Protokoll Årsmøte 2019

 

 

Saksliste:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Møteleder:     Kjell Hovde

Referent:         Berit R Ruud

Årsberetning:  Godkjent.

 

Regnskap med revisors beretning, lagt fram.

Inntekter:

 

Medlemskontingenten litt mindre enn i 2017.

Inngangspenger en liten økning.

Overskudd på kaffe og vafler.

 

Utgifter:

Honorarer en økning på ca 2.000 fra forrige år.

Underholdning, annonser, driftsutgifter, kontor og bankgebyrer litt mindre.

Forretningsførsel, tur- og reiseutgifter høyere.

Negativt årsregnskap kr. 7.068,64

Egenkapital balanserer.

Regnskap godkjent.

Revisjonsberetningen godkjent.

Medlemskontingent godtatt.

 

 Valg. 

Det har gått greit med valg til styre, varamedlemmer og valgkomite, ifølge Ole Haavard Rogstad.

Kjell Hovde, leder. Gunnar Horverak, nestleder. Gerd Nytrøen, Berit R. Ruud og Annlaug Vestengen,

styremedlemmer. Kåre Syltevik, Kari Tybring Petersen og Ingar Dahle, varamedlemmer.  

Dag Schøyen, Jorunn Traa og Anne-Grethe Borgen, valgkomiteen.

Torbjørn Øynebråten, revisor.

 

Leder Kjell Hovde                                                                       Referent/sekretær Berit R. Ruud

 

___________________________________________________________________________________

 

Årsberetning 2018 for Øvre Romerike Pensjonistuniversitet

 

Styret har hatt følgende sammensetning:

 

Leder:          Kjell Hovde

Nestleder:    Gunnar Horverak

Sekretær:     Berit R. Ruud

Styremedl.    Gerd Nytrøen

      «           Anlaug Vestengen

 

Varamedlemmer:

Kåre Syltevik

Liv Forbord

Harald Nessøe

 

Forretningsfører:

John Bakke

 

Revisor:

Torbjørn Øynebråten

 

Valgkomite:

Leder: Ole Haavard Rogstad

Dag C. Schøyen

Jorunn Traa

  

Internettside:

ØRPU har egen internettside med adresse:  http://www.pu-jessheim.no

På hjemmesidene til kommunene på Romerike er det lagt ut linker til ØRPUs side.

Styremøter:

Det er avholdt 9 styremøter, ett ekstraordinært den 8.11.18. Møtene holdes i kantina i Ullensaker Rådhus.  Styret jobber kontinuerlig med å finne foredragsholdere med nye temaer.  Flott om vi kan få forslag fra medlemmene.

Medlemmer:

201 stk pr 31.12.18. Møtene er åpne for alle over 60 år.

Medlemskontingent er kr 300,- pr år.  Ikke-medlemmer betaler kr 80,- pr møte.

Vi har avtale med andre pensjonistuniversiteter på Romerike om gratis adgang ved å vise gyldig medlemskort.

Aktiviteter:

Foredragene avholdes første torsdag hver måned, med unntak av juli og august.  Møtene starter ca. kl. 11.30 med mulighet til å kjøpe kaffe og vafler, nå kr 40,-, halvparten for en av delene. Den kunstneriske underholdningen begynner kl. 11.45 og selve foredraget kl. 12.00.

Frammøtet har vært bra med ca. 80 pr møte, til sammen 702 på 9 møter.

Møtene blir i all hovedsak holdt i Ullr, kommunestyresalen.

Det har også vært arrangert en populær busstur «Ut i det blå», med 53 deltakere.  Turen gikk først til Maarud Gård med sønn Thomas Stang som rutinert og hyggelig guide. Han fortalte og viste rundt i området og sitt flotte museum med antikviteter av mange slag.  Deretter ble det servert kaffe og kake. Odal verk ble neste med vakre omgivelser og dyktig omviser, mens Kongsvinger Festning var siste stopp med et fyrverkeri av en guide.  Han imponerte alle med sin kunnskap om kongerekka og stedets historie! 3 retters middag smakte også fortreffelig!

Med henvisning til Kåre Sylteviks foredrag «XU: Hemmelig etterretning for FO 1940-45», så er dette blitt filmet og lagt på minnebrikker til kr 200,- pr brikke.  Kåre Syltevik og Gunnar Horverak har i samarbeid med Nannestad Videregående skole (medialinjen) fått ordnet dette, og de har i en uke reist rundt til skolene med Kåres foredrag.  Dette er til stor nytte i samfunnsundervisningen, og ble godt mottatt.  Det er fortsatt minnebrikker til salgs.

Den kulturelle spaserstokk

ØRPU har mottatt kr 10.000 fra Ullensaker kommunes midler «Den kulturelle spaserstokk».

Styret i ØRPU vil takke Ullensaker kommune for godt samarbeid. 

En spesiell takk til kulturkontorets gode hjelpere og Servicetorgets alltid hjelpsomme medarbeidere.

  

Kjell Hovde                          Gunnar Horverak                           Gerd Nytrøen

Sign.                                       Sign.                                                   Sign.

Anlaug Vestengen             Berit R. Ruud

Sign.                                       Sign.

 
 

 Revisjonsberetning for 2018

Jeg har revidert årsregnskapet for regnskapsåret 2018 som viser underskudd med kr. 7.068,64. Årsregnskapet er avgitt av foreningens styre og forretningsfører.

Revisjonen omfatter kontroll av alle bilag og nødvendige avstemminger av regnskapsposter.

Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av foreningens økonomiske stilling pr. 31.12.2018.

Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk.

 

Kløfta, 22. januar 2019

 

Torbjørn Øynebråten

revisor