ÅRSMØTE
I SENIORUNIVERSITETET I TRONDHEIM
20. MARS KL 11.00
RÅDHUSSALEN, TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK
Til behandling:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2 Valg av møteleder
3. Valg av referent og to medlemmer til å signere protokoll
4. Styrets Årsmelding for 2017
5. Regnskap for 2017
6. Budsjett for 2018
7. Saker fremlagt av styret
8. Saker fremlagt av medlemmer
9. Valg
 
Saker som ønskes fremlagt til behandling må foreligge skriftlig senest 2 uker før årsmøtet.
 
Styret