ÅRSMØTE 2018

SE INNKALLING LENGER NED PÅ SIDEN

   
   
 16. januar  
   

Tysklands rolle i det nye Europa v/ Kate Hansen Bundt, generalsek. i Den norske Atlanterhavskomite Tyskland har blitt Europas politiske, økonomiske og kulturelle kraftsentrum. Angela Merkel har så langt fremstått som den sterkeste politiker i Europa, og Tyskland er den ledende stormakten i vår del av verden. Etter det tyske valget i 2017 har Merkels sterke posisjon endret seg. Europa står fortsatt overfor mange utfordringer: Oppbruddstid med brexit, flyktningkrisen, trusselen fra Russland, økt nasjonalisme og EU-skepsis samt egenrådige Trump. Hva kan Tyskland og Merkel nå få til?

   Sted og tidspunkt: Folkebiblioteket, Rådhussalen kl. 11.00
   
 20. februar  
   Thomas Angell v/ Ida Bull, professor NTNU Det er i 2017 250 år siden Thomas Angell døde og hans testamente som bestemte at hans formue skulle brukes til beste for byens fattige trådte i kraft. Vi ser fortsatt spor etter Thomas Angell i dagens bybilde, særlig knyttet til de institusjoner som ble opprettet i hans navn. Formuen fikk stor betydning for byen de neste årene, og Stiftelsene finansierte lenge det meste av byens sosialbudsjett. Foredraget vil gå nærmere inn på hvem Thomas Angell var, hvordan formuen oppsto, hva som var bakgrunnen for at han valgte å gi formuen til de fattige, og hva som ble resultatet
    Sted og tidspunkt: Folkebiblioteket, Rådhussalen kl. 11.00
   
 20. mars  
   Nobelprisvinner Kazuo Ishiguro v/ forfatter Gerd Hammerstad Nobelprisen i litteratur for 2017 ble tildelt den britiske forfatteren Kazuo Ishiguro fordi han “i romaner med stor emosjonell kraft har avdekket avgrunnen som rår i vår illusoriske følelse av tilhørighet i verden” I Ishiguros romaner bretter personene ut sine liv, holder dem opp mot lyset. Det skjer oppdagelser og avsløringer, en forståelse av hvordan livet har vært, og hvordan det kunne ha blitt. Spenningen bygges opp i rolig tempo, det tar tid før vi aner at ting ikke er som de ser ut til å være. 
    Sted og tidspunkt: Folkebiblioteket, Rådhussalen kl. 11.00
   
 17. april  
   

Gode fellesskap i individualismens tid ved Aksel Tjora, professor i sosiologi ved NTNU Helt fra jappetiden på 1980-tallet har det vært stadig snakk om at samfunnets fellesskap ser ut til å vike for individenes fellesskap. Er det virkelig slik at ingen lenger bryr seg om andre enn seg selv og sine? Med utgangspunkt i boka “Hva er fellesskap” (Universitetsforlaget 2018) inviterer Aksel Tjora til en refleksjon omkring vilkårene for solidaritet i dagens moderne samfunn.

   
 Museumsbesøk:  Kristiansten festning 15. mai kl. 11.00
   
Årsmøte: 20. mars, Folkebiblioteket Rådhussalen kl. 11.00